رمز کامل جی تی ای برای پلی ستیشن دو

I جان و پول و زره:

L1،R2،R1،ضربدر،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست ،بالا.

پلاستیک روی سر: پایین،سه بار

بالا،ضربدر،R1،R2،دوبارL2.

اسلحه نوع اول:

R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا.

اسلحه نوع دوم:

R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،دوبارپایین،چپ.

اسلحه نوع سوم:

R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،سه بار پایین.

جت پک:

R2،R1،L2،L1،بالا،پایین،چپ،راست،R2،R1،L2،L1،بالا،پایین،چپ،راست.

 افزایش خلافی:

دوبارR1،دایره،R2،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست.

کاهش خلافی:

دوبارR1،دایره،R2،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین.

دست فرمان حرفه ای:

مثلث،دوبارR1،چپ،L1،R2،L1،R1.

بدون ترافیک:

R2،دایره،L2،R1،چپ،L2،R2،L1،R1.

ماشین های سریع تر:

راست،R1،بالا،دوبارL2،چپ،L1،R1،دوبارR1.

رانندگی روی آب:

راست،R2،دایره،L2،R1،مربع،R2،R1.

ترافیک صورتی:

دایره،L1،پایین،L2،چپ،ضربدر،L1،R1،راست دایره.

 

 انفجار ماشین ها:

R2،L2،L1،R1،L2،R2،مربع،مثلث،دایره،مثلث،L1،L2.

 قایق های پرنده: R2،دایره

بالا،L1،راست،R1،راست ،بالا،مربع،مثلث.

عابرین پیاده اسلحه دارند:

R1،R2،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث،بالا،پایین.

سرعت بازیکن کم است:

مثلث،بالا،راست،پایین،مربع،R1،R2.

سرعت بازیکن زیاد است:

مثلث،بالا،راست،پایین،L1،L2،مربع.

زمان بازی سریع است: دو بار

دایره،L1،مربع،L1،سه بار مربع،L1،مثلث،دایره،مثلث.

هوای ابری: R2،ضربدر،دوبارL1،سه

بارL2،مثلث.

هوای مه آلود:

R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،ضربدر.

 هوای طوفانی:

R2،ضربدر،دوبارL2،دایره.

هوای صاف: R2،ضربدر،دوبارL1،سه

بارL2،مربع.

هوای آفتابی:

R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،پایین.

خودکشی:

راست،L2،پایین،R1،دوبارچپ،L1،L2،L1،R1.

ماشین های نامریی:

مثلث،L1،مثلث،R2،مربع،دوبارL1.

حالت هیتمن:

پایین،مربع،ضربدر،چپ،R2،R1،چپ،دوبارپایین،دوبارL1.

مهمات نامحدود:

R1،L1،مربع،R1،چپ،R1،R2،چپ،مربع،پایین،دوبارL1.

بخشندگی: پایین،سه

باربالا،ضربدر،R1،R2،دوبارL2.

بالابردن درجه

بازی: دوبارR1،دایره،R2،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست.

دریافت شش ستاره:

دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،ضربدر،پایین.

پایین آوردن درجه

ی بازی: دوبارR1،دایره،R2،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین.

ثابت بودن درجه ی

بازی: دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،مثلث،بالا.

بیشترین احترام:

R1،L1،مثلث،پایین،R2،ضربدر،L1،بالا،دوبارL2،دوبارL1.

لباس های کمتر:

دایره،دوبارمثلث،بالا،پایین،L2،R1،بالا،مثلث،سه بارL1.

نفس بیشتر:

پایین،چپ،L1،دوبارپایین،R2،پایین،L2،پایین.

عضلات قوی:

مثلث،دوبار،بالا،چپ،راست،مربع،دایره،چپ.

چاقی:

مثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دایره،پایین.

لاغری:

مثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دایره،راست.

گرسنه نشدن:

مربع،R1،L2،مثلث،بالا،مربع،L2،بالا،ضربدر.

جان بی نهایت:

پایین،ضربدر،راست،چپ،راست،R1،راست،پایین،مثلث.

مهارت

بیشتردررانندگی: مربع،L2،ضربدر،R1،دوبارL2،چپ،R1،راست،سه بارL1.

مرحله ی تاکسی:

بالا،دوبارچپ،پایین،دایره،مربع،دوبارR2،R1،L2،L1.

پرش بیشتر:

دوباربالا،دوبارمثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دوبارR2.

عصبانیت:

دوبارضربدر،مربع،L1،R1،ضربدر،پایین،چپ،ضربدر.

ماشین های پرنده:

مربع،پایین،L2،بالا،L1،دایره،بالا،ضربدر،چپ.

بدون تعقیب پلیس:

دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،مثلث،بالا.

پرواز کردن ماشین

ها: بالا،پایین،L1،R1،L1،راست،چپ،L1،چپ.

نابودی وسیله ی

نقلیه: L1،دوبارL2،بالا،دوبارپایین،بالا،R1،دوبارR2.

ماشین های اسپورت:

بالا،R1،L1،بالا،راست،بالا،ضربدر،L2،ضربدر،L1.

رفت و آمدروستایی:

مثلث،چپ،مربع،R2،بالا،L2،پایین،L1،ضربدر،سه بارL1.

رفت و آمدخسته:

L2،راست،L1،بالا،ضربدر،R1،R2،L2،L1،سه بارL1.

همه ی چراغ های

راهنمایی سبز: راست،R1،بالا،دوبارL2،چپ،L1،R1،دوبارR1.

رفت وآمد آهسته:

ضربدر،پایین،بالا،R2،پایین،مثلث،L1،مثلث،چپ.

کنترل اسلحه در

رانندگی: دوباربالا،مربع،L2،راست،ضربدر،R1،پایین،R2،دایره.

پرش بیشتر

بادوچرخه: مثلث،مربع،دایره،دایره،مربع،دایره،دایره،L1،دوبارR2،R1،L2.

پریدن تاکسی ها:

بالا،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث،ضربدر،مربع،R2،راست.بادکمه L3تاکسی می پرد.

 نیتروبرای تمام

ماشین ها: چپ،مثلث،L1،R1،بالا،مربع،مثلث،پایین،دایره،L2،دوبارL1.

منگنه کردن

مسافران: بالا،چپ،ضربدر،مثلث،R1،سه باردایره،L2.

اغتشاش در شهر:

L2،راست،L1،مثلث،دوبارراست،L1،R1،راست،سه بارL1.

شورش در شهر:

پایین،چپ،بالا،چپ،L1،L2،R1،R2.

حمله ی عابرین

بااسلحه: ضربدر،L1،بالا،مربع،پایین،ضربدر،L2،مثلث،پایین،R1،دوبارL1.

عابرین سلاح

دارند: R1،R2،ضربدر،مثلث،ضربدر،ضربدر،بالا،پایین.

عابرین الویس

هستند: L1،دایره،مثلث،دوبارL1،مربع،L2،بالا،پایین،چپ.

 تنهاباندهادرشهرهستند: L2،بالا،دوبارR1،چپ،دوبارR2،R1،راست،پایین.

 باندهاوکارگر:

چپ،سه بارراست،چپ،ضربدر،پایین،بالا،مربع،راست.

زمان آهسته:

مثلث،بالا،راست،پایین،مربع،R1،R2.

ساعت همیشه21:

دوبارچپ،R1،L2،راست،دوبارمربع،L2،L1،ضربدر.

ساعت همیشه12:

مربع،R1،L1،راست،ضربدر،بالا،L1،دوبارچپ.

هوای شنی:

بالا،پایین،دوبارL1،دوبارR2،R1،L2،L1،L2.

بیشترین جاذبه

جنسی: مربع،راست،دوبارمربع،L2،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث.

موضوع Yakuza:

دوبارضربدر،پایین،L2،R2،دایره،R1،دایره،مربع.

مهمانی ساحلی:

دوبار بالا،دوبارپایین،مربع،دایره،R1،L1،مثلث،پایین.

موضوع کارناوال:

دوبارمثلث،L1،دوبارمربع،دایره،مربع،پایین،دایره.

موضوع روستایی:

دوبارL1،دوبارR2،L1،L2،R1،پایین،چپ،بالا.

اگر بعد از زدن

این کد روی فردی هدفگیری کنید و بالا را بزنید او از افراد شما میشود:

پایین،مربع،بالا،دوبارR2،بالا،دوبار راست،بالا.

حالت دو نفره: بعد

از مرحله ی Burning Desire (جایی که Denise رانجات می دهید)یک آیکون بازی دونفره در

ایوان خانه ی Denise ظاهر می شود.آیکون زمانی ظاهر می شود که وی در خانه باشد.روی

آیکون ایستاده و بادسته ی دوم استارت بزنید تا این حالت باز شود.اگر دو نفری وارد

یک ماشین شوید با مسافر که دسته ی دوم است می توانید به عابرین شلیک کنید.

Spawn

Gangestercar: پایین،R1،دایره،دوبارL2،ضربدر،L1،R1،دوبارچپ.

Spawn Bloodring

Banger: پایین،R1،دایره،دوبارL2،ضربدر،L1،R1،دوبارچپ.

Spawn Caddy:

دایره،L1،بالا،L2،R1،ضربدر،L1،R1،دایره،ضربدر.

R2 :Spawn

Dozer،دوبارL1،دوبار راست،دوبار بالا،ضربدر،L1،چپ.

R1 :Spawn

Racercar 1،دایره،R2،راست،L2،L1،دوبارضربدر،مربع،R1.

L1،R2 :Spawn

Racercar 2،دایره،راست،R1،L1،راست،بالا،دایره،R2.

 Spawn Hunter:

دایره،ضربدر،L1،دوبار دایره،L1،دایره،L2،R2،R1،دوبارL1.

R1 :Spawn

Tanker،بالا،چپ،راست،R2،بالا،راست،مربع،راست،L2،دوبارL1.

Spawn Hydra:

دوبار مثلث،مربع،دایره،ضربدر،دوبارL1،پایین،بالا.

Spawn Monster

Truck: راست،بالا،سه بار R1،پایین،دوبارمثلث،ضربدر،دایره،دو

بارL1.

Spawn Quad Bike:

دوبارچپ،دوبارپایین،دوبار بالا،مربع،دایره،مثلث،R2،R1.

Spawn Parachute:

چپ،راست،R1،L2،L1،دوبارR2،بالا،پایین،راست،L1.

Spawn Rancher:

بالا،دوبار راست،L1،راست،بالا،مربع،L2.

 Spawn Rhino:

دوباردایره،L1،سه بار دایره،R1،L2،L1،مثلث،دایره،مثلث.

Spawn Romero:

پایین،R2،پایین،L2،R1،چپ،L1،R1،چپ،راست.

Spawn Stunt

Plane: دایره،بالا،L2،L1،پایین،R1،دوبارL1.

Spawn

Trashmaster: دایره،R1،دایره،R1،دوبارچپ،L1،R1،دایره،راست.

Spawn

Vortex: دوبارمثلث،مربع،دایره،ضربدر،L2،L1،دوبارپایین.